Facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță deschisă admiterea 2019 pentru programul de licență și masterat.

 Vă așteptăm în bir. 138!!! 😆 

This slideshow requires JavaScript.

 

36711025_1597738903671880_3225326830760230912_nCorneliu Ciorici
Absolvent 2018 – Specialitatea Tehnologii Informaționale
Senator la Facultatea de Fizică și Inginerie
Ex-Președinte Autoguvernarea Studenților USM
,,Studenții care fac parte acum din Facultatea de Fizică și Inginerie sunt foarte buni. Au în plan să-și dezvolte cunoștințele primite pe plan profesional și în același timp se vede dorința de a crește pe plan personal și de a ajunge la un alt nivel. Fiind absolvent, dupa 4 ani de studii la specialitatea Tehnologii Informaționale, eu mă bucur enorm de mult că se fac pași mari în dezvoltarea studenților de la facultate dar și pentru dezvoltarea  acestui domeniu în Republica Moldova.
Dar fiind în postura unui simplu student, anii de studenție sunt foarte triști și deci am ales să fiu senator la Facultatea de Fizică și Inginerie, după care am devenit și membru a Autoguvernării Studenților USM (ASUSM) , care pentru mine este acel grupușor de oameni care mi-a facut viața mai colorată. Mereu cu dispoziție bună, energici, plini de viață, creativi, frumoși și gata de a se implica în orice activitate. Pentru mine personal a fost o bucurie să fac parte din ASUSM, fiindcă împreună cu toți membrii, avem  evenimente interesante și utile care ne fac anii de studenție mai dinamici.

 

Cazac Veronica
Absolventă – Fizica
Doctorandă la Institutul de Fizică Aplicată din Finlandia

Efimia Luchian
Absolventă – Ingineria și Managementul Calității
Șeful de laborator ,, Radiațiile Ionizante’’ al Institutului Național de Metrologie.

Hajdeu Elena – Institutul de Fizică Aplicată AȘ RM, doctoranda

 

Înscrierea la concurs se realizează în baza actelor fără susținerea examenelor de admitere, sunt alocate locuri cu finanțare bugetară.

 

Înmatricularea cu finanţare bugetară, se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

 

Studii de licență

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa la momentul depunerii actelor);
 2. actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 3. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
 4. 4 fotografii 3×4 cm;
 5. bon de înscriere, 50 de lei (se achită în contabilitatea USM la momentul depunerii actelor).

 

 

În cazul în care optați pentru finanțare bugetară, candidatul poate prezenta în dependență de caz următoarele acte:

 

 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;

 

Notă: Copiile actelor menționate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

 

Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/ de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior care au absolvit-o.

 

Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, Str. A.Mateevici 60, blocul 4 al USM, bir. 138

 

 

Studii de masterat 

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 

 1. diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituţii de învăţământ;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia certificatului de naştere;
 4. certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
 5. 6 fotografii, 3×4 cm;
 6. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 7. copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 8. chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Actele se depun pe adresa:: mun. Chișinău, Str. A.Mateevici 60, blocul principal al USM

 

Candidații înmatriculați la Facultatea de Fizică și Inginerie și care au nevoie de cămin, în perioada de 22-24 august (între orele 9:00 – 15:00) vor depune cerere pentru cămin la Decanat (sala 331/4 sau 333/4).