Laboratoare științifice

Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov”

e-p-pokatilov

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid şi nanofizica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1973). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989). Membru titular al Academiei de Ştiinţe Reale a Rusiei (2001).

După absolvirea Facultăţii de Fizica şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1950), îşi desfăşoară activitatea didactică şi ştiinţifică la aceeaşi instituţie, parcurgând calea ierarhică de la lector (1950–1961), conferenţiar (1961–1972) până la profesor universitar la Catedra Fizica Teoretică (din 1973). Concomitent, este cercetător ştiinţific superior (1965–1975), cercetător ştiinţific principal şi sef al Laboratorului Fizica Structurilor Multistratificate al USM (din 1976).

În calitate de fondator al Şcolii ştiinţifice a proceselor fizice de neechilibru şi a fizicii cvasiparticulelor în sisteme de dimensionalitate redusă a efectuat cercetări ştiinţifice privind stările polaronice, bipolaronice şi fononice în structurile cu dimensiuni nanometrice de diferită configuraţie geometrica. Este autor şi coautor a peste 500 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv monografii, manuale, lucrări metodice.

Deţine 15 brevete de invenţie. A pregătit 25 de doctori şi 3 doctori habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice. Rezultatele cercetărilor sale au fost reflectate în rapoarte ştiinţifice şi prezentate la cca 150 de conferinţe şi simpozioane republicane şi internaţionale. Graţie perseverenţei care l-a caracterizat, savantul Evghenii Pocotilov a înscris pagini alese în palmaresul impresionant vis-à-vis de realizările ştiinţifice, recunoscute atât în ţară, cât şi departe de hotarele ei, astfel reuşind să promoveze imaginea republicii pe arena internaţională.

Este laureat al Premiului de Stat, decorat cu Medalia „Academicianul P. Kapiţa” a Academiei de Ştiinţe Reale a Rusiei, Ordinul Academiei de Ştiinţe Reale a Rusiei „Pentru contribuţie la dezvoltarea societăţii” şi cu Medalia Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Dimitrie Cantemir”.

DIRECŢIILE DE CERCETARE ALE LABORATORULUI

  • Thermal Conductivity in Graphene.
  • Graphene is a planar single sheet (2D) of sp2-bonded carbon atoms arranged in honeycomb lattice.
  • Thermal conductivity of graphene: 3080 – 5300 W/mK [1-4].

Ingineria fononică în structuri semiconductoare nanodimensionale, în grafen şi medii biologice

În cadrul acestei direcţii de cercetare se efectuează modelarea teoretică a proprietăţilor fononice, termice şi de conductibilitate pentru diferite structuri (cristaline sau amorfe) la scară nanometrică şi a mediilor biologice cu ajutorul unor modele dinamice avansate pentru studiul vibraţiilor reţelei cristaline. Scopul principal al acestor cercetări este identificarea teoretică a nanostructurilor cu proprietăţi de termo- şi electroconductibilitate îmbunătăţite, care sunt promiţătoare pentru aplicaţii în domeniul nanoelectronicii.

Proprietăţile termoelectrice ale peliculelor nanostructurate pe baza de oxizi

În cadrul acestei direcţii sunt cercetate proprietăţile de conductibilitate şi cele termoelectrice ale peliculelor nanostructurate pe bază de oxizi: SnO2, CoO, Zn-In-Sn-O şi Na-Co-O. Scopul principal al cercetării reprezintă determinarea compoziţiei optime şi a condiţiilor de prelucrare a peliculelor în scopul obţinerii proprietăţilor termoelectrice îmbunătăţite.

 

Фононная инженерия в полупроводниковых наноразмерных структурах, графене и биологических средах.

В рамках этого направления осуществляется теоретическое моделирование фононных, тепловых и электропроводящих свойств различных наноразмерных структур (кристаллических или аморфных) и биологических сред с использованием современных динамических моделей колебаний кристаллической решетки. Основной целью исследования является теоретический поиск наноструктур с улучшенными теплопроводящими и электропроводящими свойствами, которые будут перспективны для применений в наноэлектронике.

Термоэлектрические свойства наноструктурированных пленок на базе оксидов

В рамках этого направления проводится исследование проводящих и термоэлектрических свойств наноструктурированных пленок на базе простых и многокомпонентных оксидов: SnO2, CoO, Zn-In-Sn-O и Na-Co-O. Основной целью исследований является определение оптимального состава и условий напыления пленок для достижения улучшенных термоэлектрических свойств.

Date de contact:
str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, RM
Tel.: (+373 22) 57 77 12, 57 78 22