Fizica Aplicată și Informatica

Catedra de ieri, de azi și de mîine

Catedra Fizica Aplicată şi Informatica este una din cele mai vechi catedre de specializare a Facultăţii de Fizică a Universităţii de Stat din Moldova. Fiind fondată în anul 1953 de profesorul universitar M.V.Kot ca catedră de electrofizică, ulterior (în a.1970) renumită Catedra Fizica semiconductorilor, ea a lansat primele investigaţii experimentale şi pregătirea specialiştilor în domeniul fizicii semiconductorilor în Moldova. 
       Printre absolvenţii catedrei pot fi menţionaţi ex-Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, academicianul A.M. Andrieş, academicienii A.Ş.R.M. S.I. Radauţan, D.V. Ghiţu, A.V. Simaşchevici, M.C. Bologa, E.C. Aruşanov şi mulţi alţi savanţi şi profesori bine cunoscuţi în Republica Moldova. 
         În prezent catedra pregăteşte specialişti la specialităţile “Fizica semiconductorilor şi dielectricilor”, “Energetica Netradiţională” şi „Tehnologii Informaţionale”. Pregătirea specialiştilor este efectuată de profesorii cu calificare înaltă, aşa ca profesorii: Gaşin P.A., Nedeoglo D.D., Gaugaş P.V., Şerban D.A., Nicorici V.Z., Chetruş P.I., Gorceac L.V., Potlog T.P. ş.a. Toţi profesorii catedrei posedă titluri şi grade ştiinţifice, sunt savanţi cunoscuţi atât în republică, cât şi peste hotare.

Catedra posedă 10 laboratoare didactice bine dotate cu utilaj, în care studenţii au posibilitatea de a-şi consolida cunoştinţele la toate cursurile speciale ţinute la catedră şi de a obţine deprinderi şi calificarea de fizician-experimentator. Studenţii care se specializează la catedră au acces liber în săli înzestrate cu computatoare moderne la care ei efectuiază tezele anuale şi de licenţă.
        Sub conducerea catedrei îşi desfăşoară activitatea laboratorul de cercetări fundamentale în domeniul fizicii semiconductorilor. Acesta dispune deasemenea de 10 laboratoare bine dotate. Circa 15 colaboratori ştiinţifici de calificare înaltă ai acestui laborator sunt gata de a transmite studenţilor experienţa sa bogată de efectuare a investigaţiilor ştiinţifice, să-i atragă la efectuarea în comun a cercetărilor ştiinţifice.
       Pregătirea specialiştilor în “Energetica netradiţională” este orientată spre soluţionarea problemei energetice existente în republică, pe calea dezvoltării convertoarelor şi concentratoarelor de energie solară, convertorilor termoelectrici etc.

Din anul 2002 catedra a început pregătirea specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale. În cadrul acestei specializări studenţii studiază principiul de lucru, proiectarea şi elaborarea sistemelor computaţionale, precum şi obţin cunoştinţe în domeniul sistemelor operaţionale, baze de date, limbaje de programare. Tinerii specialişti obţin calificarea de inginer-programist şi pot activa în diverse domenii practice de programare, administratori de reţele de computere, consultanţi de sisteme operaţionale şi deasemenea pot fi implicaţi în proiecte de elaborare a sistemelor manageriale informaţionale pentru întreprinderile din diverse domenii ale economiei Republicii Moldova.
     Catedra are secţia de doctorantură. Doctoranzii şi competitorii catedrei au susţinut cca. 90 de teze de doctor. În perioada de existenţă a catedrei au fost pregătiţi cca. 1500 de specialişti, care au lucrat şi lucrează în şcoli medii, licee, întreprinderi industriale ale Moldovei, se află la lucru administrativ şi ştiinţific.
     Catedra întreţine legături strînse cu Academia de Ştiinţe, cu instituţii de învăţămînt şi ştiinţifice din Rusia, România, Finlanda, Franţa, Polonia, Ucraina, SUA şi alte instituţii ştiinţifice şi superioare prestigioase.

Cadre didactice

Nr

Numele, prenumele

Funcţia didactică şi gradul ştiinţific

Domeniul științific de predare

Specialitatea

Discipline
Predate în domeniul

e-mail

1.

Vatavu Sergiu

Șeful departamentului fizica aplicată și informatică

Dr. în științe fizico-matematice

Conf.Univ

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

Stiinte

Fizice

savatavu@yahoo.com 

2.

Culiuc Leonid

11.08.1950

Academician, dr.hab în științe fizico-matematice

Prof. univ

 

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

01.04.03

 

Stiinte

Fizice

 kulyuk@phys.asm.md
 3.

Caraman Mihail

Dr.hab în științe fizico-matematice

Prof.univ.

 

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

 

Stiinte

Fizice

 mihailcaraman@yahoo.com

4.

Nedeoglo Dumitru

01.11.1942

 

Dr.hab în științe fizico-matematice

Prof.univ.

 

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

 

Stiinte

Fizice

 nedeoglo_d@yahoo.com  

5.

Nicorici Valentina

Decanul facultății

27.07.1952

 Conf.univ.
Dr.
 

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

 Fizica generală:Mecanica. Fizica moleculară

Teoria electronică a semiconductoarelor

Tehnologia materialelor și fizica vidului

Desen tehnic

Fizica dielectricilor

 vnicorici@yahoo.com

6.

Dimitroglo Liliana

Pro decanul facultății

Dr. în științe fizice

Conf.Univ

 

01.05.03

 

Stiinte

Fizice

 dmitrogloliliana@yahoo.com

7.

Vatavu Elmira

Dr. în științe fizico-matematice

Conf.Univ

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

Stiinte

Fizice

elmira_cuculescu@yahoo.com 

8.

Chetruş Petru

21.01.1944

Dr. în științe fizico-matematice

Conf.Univ

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

Stiinte

Fizice

chetruspi@gmail.com

9.

Potlog Tamara

23.11.1958

Conf.univ.
Dr.

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

Stiinte

Fizice

tpotlog@gmail.com

10.

Nedeoglo Natalia

 

Lect. sup.

Fizica generală

Fizica semiconductoarelor

01.04.10

Tehnologii Informaţ.

 

11.

 

 Beldiga Maria

14.01.1984

Lect.
Dr.

 

232.02 

Tehnologii Informaţ.

maria.beldiga@gmail.com

12.

Sprincean Veaceslav

18.12.1980

 

Magistru, lector

______

Tehnologii Informaţ.

sprincean@gmail.com

13.

Bruc Iurii

06.02.1977

 

Lector

______

Tehnologii Informaţ.

incredibil@mail.ru

14.

Inculeț Adriana

 

Asistent

______

Tehnologii Informaţ.

 

15.

Nicic Veaceslav  Lector  ______    

16.

Narolschi Igor  Lector  ______    

17.

Grișco Victor

04.08.1985

Lector _______ Tehnologii Informaţ. grisco.victor@gmail.com

18.

Boris Iulia

31.12.1978

Dr. în științe fizice

Conf.Univ

_______ Tehnologii Informaţ. borisiulia@yahoo.com

19.

Scurtu Roman

Magistru, lector   _______    

ORARUL CONSULTAŢIILOR pentru a.s. 2014-2015 (SEMESTRUL I)

 

Nr Nume, prenume Titlul Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Auditoriul
1. Nedeoglo D.D. Dr.hab.
Prof.univ.
 

 1400-1520

 

 

 

119/4

2. Gaşin P.A. Dr.hab.
Prof.univ

 1300-1420

 

 

 

 

118/4

3. Nicorici V.Z. Dr.
Conf. univ.

1245-1405

 

   

 

138/4

4. Chetruş P.I. Dr.
Conf. univ.

1230-1350

 

 

 

 

410/4

5. Potlog T.P. Dr.
Conf. univ.

 

1230-1350

 

 

 

416/4

6. Beldiga M. Dr. Lector

 

1400-1520

 

 

 

247/4

7. Sprincean V. Lector sup.  

 

1230-1350

 

 

247/4

8. Bruc Iu. Lector

 

 

 

 

1230-1350        352/4
9. Boris Iu. Lector

 

 

 

 

1230-1350

253/4

10. Diaconu E. Lector

 

   

 

1230-1350

236/4

11. Grişco V. Lector

 

1400-1520  

 

 

115/4

12. Inculet I. Lector

 

 

1400-1520

 

 

121/4

 

Lista lecţiilor cu acces public
a.s. 2014-2015, semestrul I

 

Nr Profesor Curs Anul/
Specialitatea
Data Perechea/
Ora
Aud
1. Grișci Victor Assembler II / TI, Calculatoare 08.10.2014 II /09.35-10.55 122/4
2. Nicorici Valentina teoria electronică a semiconductorilor III / Fizica 21.10.2014 I /08.00-09.20 413/4
3. Beldiga Maria Sisteme suport pentru decizii  Masterat / SI 17.10.2014 II /17.30-18.50 247/4

Ciclul I

Domeniul general de studiu (codul şi denumirea) — 44 Stiinte exacte
Domeniul de formare profesională — 441 Fizica
Specialitatea — 441.1. Fizica
Numărul total de credite de studiu — 180
Titlul obţinut — licentiat în stiinte exacte
Baza admiterii — diploma de bacalaureat
Forma de organizare a învăţămîntului — cu frecventa la zi

Conținutul planului de învățămînt

Cod Modulul / disciplina Total ore Inclusiv Numarul de ore pe saptamîna Forma de evaluare Numar de credite
Contact direct Lucru indivi-dual Curs Seminarii Laborator
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Anul I

G01O001

Tehnologii informationale de comunicatii

150

75

75

1

 

4

ex

5

G01O002

Limba straina

120

60

60

 

4

 

ex

4

F01O003

Fizica generala I: Mecanica. Fizica moleculara

180

90

90

2

2

2

ex

6

F01O004

Modul: Matematica superioara
(Algebra superioara, Geometria analitica)

180

90

90

3

3

 

ex

6

F01O005

Analiza matematica 1

150

90

60

2

4

 

ex

5

U01O006

Filozofia

120

45

75

2

1

 

ex

4

G01O007

Educatia fizica

30

30

 

2

 

col

G02O008

Limba straina

120

60

60

 

4

 

ex

4

F02O009

Bazele informaticii

150

75

75

2

 

3

ex

5

F02O010

Fizica generala II: Electricitate si magnetism

180

90

90

2

2

2

ex

6

F02O011

Modul: Calculul integral si ecuatii diferentiale
(Analiza matematica II, Ecuatii diferentiale)

150

75

75

2

3

 

ex

5

F02O012

Fizica generala III: Fizica moleculara

180

90

90

2

2

2

ex

6

U02O013

Astronomia

120

60

60

2

2

 

ex

4

G02O014

Educatia fizica

30

30

   

2

 

col

Total Anul I 1860 960 900 20 31 13   60
Anul II

F03O015

Fizica generala IV: Optica

120

90

30

2

2

2

ex

4

S03O116

Radioelectronica

120

60

60

2

 

2

ex

4

S03O117

Modul: Fizica teoretica 1.
(Mecanica teoretica, Met. fizicii matematice)

120

90

30

4

2

 

ex

4

S03A118
S03A119

PO1*: Introducerea în specialitate
PO2*: Teoria grupurilor

120

75

45

4

 

1

ex

4

U03O020

 

Modul socio-uman
(Protectia proprietatii intelectuale, Structuri politice în statele europene)

180

75

105

3

2

 

ex

6

M03A121
S03A122

Psihologie
Metode moderne de studiu structurii corpului solid

180

60

120

2

2

 

ex

6

 

Practica de initiere în specialitate

60

 

60

     

col

2

F04O023

Fizica generala V:Fiz. atomului si nucleului

150

90

60

2

2

2

ex

5

S04O124

Fizica teoretica II: Electrodinamica

90

60

30

2

2

 

ex

3

S04A125
S04A126

PO1*: Tehnologia semiconductoarelor
PO2*: Analiza complexa

150

90

60

4

 

2

ex

5

S04A127
S04A128

PO1*: Fizica dielectricilor
PO2*: Fizica starii solide

90

60

30

2

 

2

ex

3

S04A129
S04A130

PO1*: Programarea cu prezentarea grafica
PO2*: Metode numerice în probleme de fizica

150

90

60

3

 

3

ex

5

M04A131
S04A132

Pedagogia
Fundamentele chimiei

180

60

120

2

2

 

ex

6

 

Practica de specialitate

90

 

90

     

ex

3

Total Anul II 1800 900 900 32 1414 60

Anul III

M05A133
S05A134

Didactica fizicii
Biofizica

180

90

90

4

 

2

ex

6

S05O135

Modul: Fizica teoretica III
(Mecanica cuantica, Termodinamica)

150

90

60

4

2

 

ex

5

S05A136
S05A137

PO1*: Bazele spectroscopiei
PO2*: Teoria proceselor de cristalizare

120

75

45

4

 

1

ex

4

S05A138
S05A139

PO1*: Proprietatile fotoelectrice ale semiconductoarelor
PO2*: Simularea problemelor fizice la calculator

120

75

45

2

1

2

ex

4

S05A140
S05A141

PO1*: Teoria electronica a semiconductoarelor
PO2*: Fizica statistica

150

75

75

2

1

2

ex

5

S05A142
S05A143

PO1*: Fenomenele de contact
PO2*: Rezonanta magnetica

120

45

75

2

 

1

ex

4

 

Practica productie (Documentare stiintifica)

60

 

60

     

ex

2

M06A144
S06A145

Etica profesionala
Teoria relativitatii

60

28

32

2

2

 

ex

2

S06O146

Dispozitivele pe baza corpului solid

120

56

64

5

 

3

ex

4

S06A147
S06A148

PO1*: Dispozitive optoelectronice
PO2*: Teoria câmpului

120

56

64

4

2

2

ex

4

S06A149
S06A150

PO1*: Prelucrarea datelor experimentale
PO2*: Problema valorilor proprii si computere cuantice

90

28

62

2

2

 

ex

3

U06A051

Istoria fizicii

120

42

78

3

3

 

ex

4

 

Practica de licenta

240

 

240

     

col

8

 

Examenul de licenta

150

 

150

       

5

Total Anul III 1800 660 1140 34 11 15   60
Total 5460 2520 2940 1162 798 560   180

Stagiile de practica

 

Nr. d/o

Stagiile de practica

Sem.

Saptamîni

ore

Perioada

Numar de credite

1

Practica de initiere

3

2

60

pe parc.sem.

2

2.

Practica de specialitate

4

3

90

pe parc.sem.

3

3.

Practica de specialitate

 

5

2

60

pe parc.sem.

2

4.

Practica de licenta

 

4

240

mai

8

 

Total

 

11

450

 

15

 

 

Examenul de licenta

 

Nr. d/o

Examenul de licenta

Perioada

1

Examenul la disciplinele fundamentale: Fizica generala

iunie

2

Examenul la disciplinele de specialitate: Fizica teoretica/ Ingineria si fizica semiconductorilor

iunie

3

Sustinerea tezei de licenta

iunie

 

Domeniul general de studiu (codul şi denumirea) — 52 Inginerie si activitati ingineresti
Domeniul de formare profesională &mdash 523 Energetica
Specialitatea — 523.3 Energetica netraditionala
Numărul total de credite de studiu — 240
Titlul obţinut — Inginer licentiat
Baza admiterii — diploma de bacalaureat
Forma de organizare a învăţămîntului — cu frecventa la zi

Conținutul planului de învățămînt

Cod

Modulul / disciplina

Total ore

Inclusiv

Numarul de ore pe saptamîna

Forma de evaluare

Numar de credite

Contact direct

Lucru indivi-dual

Curs

Seminarii

Laborator

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Anul I

G01O001

Tehnologii informationale de comunicatii

150

75

75

1

 

4

ex

5

G01O002

Limba straina

120

60

60

 

4

 

ex

4

F01O003

Fizica generala I: Mecanica. Fizica moleculara

180

90

90

2

2

2

ex

6

F01O004

Modul: Matematica superioara

(Algebra superioara, Geometria analitica)

180

90

90

3

3

 

ex

6

F01O005

Analiza matematica 1

150

90

60

2

4

 

ex

5

U01O006

Filozofia

120

45

75

2

1

 

ex

4

G01O007

Educatia fizica

30

30

 

2

 

col

G02O008

Limba straina

120

60

60

 

4

 

ex

4

F02O009

Bazele informaticii

180

90

90

2

 

4

ex

6

F02O010

Fizica generala II: Electricitate si magnetism

180

90

90

2

2

2

ex

6

F02O011

Modul: Calculul integral si ecuatii diferentiale

(Analiza matematica II, Ecuatii diferentiale)

120

75

45

2

3

 

ex

4

F02O012

Fizica generala III: Fizica moleculara

180

90

90

2

2

2

ex

6

U02O013

Structuri politice în statele europene

120

45

75

1

2

 

ex

4

G02O014

Educatia fizica

30

30

   

2

 

col

Total Anul I

1860

960

900

19

31

14

 

60

Anul II

F03O015

Fizica generala IV: Optica

180

90

90

2

2

2

ex

6

S03O116

Radioelectronica

120

60

60

2

 

2

ex

4

S03A117

S03A118

Modul Fizica teoretica 1:(Mecanica teor., MFM)

Rezistenta materialelor

150

90

60

4

2

 

ex

5

S03A019

S03A120

Tehnologii computationale

Simularea numerica a curgerii fluidelor

150

75

75

2

 

3

ex

5

S03A121

 

 

S03A122

Modul: Introducere în specialitate

(Introducerea în specialitate, Bazele cristalografiei)

Modul : Fizica corpului solid (Fizica starii solide, Cristalografie)

180

90

90

3

3

 

ex

6

U03O023

Protectia proprietatii intelectuale

120

45

75

2

1

 

ex

4

F04O024

Fizica generala V: Fiz. atomului si nucleului

150

90

60

2

2

2

ex

5

F04O025

Fizica teoretica II: Electrodinamica

90

60

30

2

2

 

ex

3

S04 A126

S04 A127

Tehnologia materialelor

Creativitatea tehnica

150

90

60

3

 

3

ex

5

S04A128

S04A129

Sisteme de alimentare electrica si circuite electrice

Sisteme de conversie a energiei hidraulice

150

90

60

2

4

 

ex

5

F04O030

Desen tehnic

120

75

45

2

3

 

ex

4

U04O031

Bazele antreprenoriatului

120

45

75

2

1

 

ex

4

 

Practica de initiere

120

 

120

     

col

4

Total Anul II

1800

900

900

28

20

12

 

60

Anul III

U05O032

Etica profesionala

150

60

90

2

2

 

ex

5

S05O133

Teoria electronica a semiconductorilor

180

90

90

4

 

2

ex

6

S05A134

 

S05A135

M*05A136

Modul Fizica teoretica III: (Mecanica cuantica, Termodinamica)

Teoria mecanismelor si masinilor

De la alt domeniu de formare profesionala*

180

90

90

4

2

 

ex

6

S05A137

S05A138

AUTOCAD

Design ingineresc

120

60

60

2

 

2

 

4

S05O139

Conversia termoelectrica a energiei solare

120

75

45

2

1

2

ex

4

S05A140 S05A141

M*05A142

Chimia analitica

Bazele proiectarii masinilor

De la alt domeniu de formare profesionala*

150

75

75

2

1

2

ex

5

S06A143

S06A144

Astronomia

Metrologia mediului ambiant

120

75

45

2

2

1

ex

4

S06O145

Surse de energie renovabile

120

75

45

3

2

 

ex

4

S06A146

S06A147

M*06A148

Chimia semiconductorilor

Modelarea si simularea sistemelor mecanice

De la alt domeniu de formare profesionala*

120

60

60

2

 

2

ex

4

S06O149

Conversia fotovoltaica a energiei solare

(Teza de an)

150

75

75

2

1

2

ex

5

S06O150

Modul: Proprietatile semiconductoarelor: (Fenomene de neechilibru, Fenomene de contact)

180

90

90

4

 

2

ex

6

S06A151

S06A152

M*06A153

Analiza spectrala

Bazele spectroscopiei

De la alt domeniu de formare profesionala*

150

75

75

3

 

2

ex

5

 

Practica tehnologica: Proiectarea asistata de calculator

60

 

60

     

col

2

Total Anul III

1800

900

900

32

11

17

 

60

Anul IV

S07A154

S07A155

M*07A156

Bazele fizice ale optoelectronicii

Metode fizico-chimice de analiza

De la alt domeniu de formare profesionala*

150

90

60

2

2

2

ex

5

S07O157

Proiectarea convertoarelor de energie solare

180

90

90

2

 

4

ex

6

S07A158

 

S07A159

Calculul parametrilor sistemelor de energie solare

Modelarea sistemelor fotovoltaice

150

75

75

3

2

 

ex

5

U07O060

Managementul inovational

120

45

75

1

2

 

ex

4

S07O161

Energia eoliana si met. de utilizare ei

120

60

60

2

2

 

ex

4

S07O162

Dispozitivele optoelectronice

180

90

90

2

2

2

ex

6

S08A163

Tehnologia dispozitivelor semiconductoare

90

49

41

3

 

4

ex

3

S08A164

S08A165

 

Bazele fizice a utilizarii sistemelor fotovoltaice

Utilajul energetic de baza a instalatiilor de energie netraditionala

90

70

20

5

5

 

ex

3

S08A166

S08A167

Dispozitivele electronice cu corp solid

Bazele microelectronicii

150

91

59

7

 

6

ex

5

 

Practica de specialitate (6 sapt)

180

 

180

     

ex

6

 

Practica de licenta

240

 

240

       

8

 

Examenul de licenta

150

 

150

       

5

Total Anul IV

1800

660

1140

28

17

15

 

60

Total

7260

 

3420

 

3840

 

1477

1129

814

 

240

                       

 

Stagiile de practica

 

Nr. d/o

Stagiile de practica

Sem.

Saptamîni

ore

Perioada

Nr de credite

1.

Practica de initiere

4

4

120

pe parcusul sem.

4

2.

Practica tehnologica: Proiectarea asistata de calculator

6

2

60

pe parcusul sem.

2

3.

Practica de specialitate

8

6

180

martie-aprilie

6

4.

Practica de licenta

8

4

240

mai

8

 

Total

 

16

600

 

20

 

Examenul de licenta

 

Nr. d/o

Denumirea activitatii

Perioada

1

Examenul la disciplinele fundamentale: Fizica generala

Iunie

2

Examenul la disciplinele de specialitate: Surse de energie renovabile

Iunie

3

Sustinerea tezei de licenta

Iunie