Fizica Teoretică “Iu.Perlin”

 Istoria catedrei de fizica teoretică

Catedra „Fizica teoretică” a fost fondată în anul 1952 din necesitatea obiectivă de a avea un centru ştiinţific pentru pregătirea specialiştilor în acest domeniu. Fondator în acestei catedre şi primul ei conducător a fost Serafim Râjanov, în anul 1953 şef al catedrei devine eminentul savant cu renume mondial, profesorul Iurii Perlin.

S-a născut la 17 septembrie 1917 în oraşul Kiev. A absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii din Saratov în 1941. După absolvirea doctoranturii din Kiev, a fost repartizat la Universitatea de Stat din Moldova cu titlul de conferenţiar interimar la Catedra de Fizică Teoretică. În anul 1950 Iurii Perlin a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: Studii în domeniul teoriei conductibilităţii polaronice a cristalelor, iar în 1953 i s-a conferit titlul de conferenţiar universitar. În 1962 a susţinut teza de doctor habilitat cu tema: Tranziţii cuantice în centrele locale ale cristalelor, iar în 1963 i s-a conferit titlul didactico-ştiinţific de profesor universitar. Membru corespondent al AŞM din 1970, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova. Interesele sale ştiinţifice au avut drept suport: polaronii legaţi şi cei liberi (sprectrul energetic, împrăştierile cauzate de fononi şi impurităţi, recombinarea nonradiativă); centrele colorate (tranziţiile nonradiative, ionizarea termică şi cea optică, efectele electrooptice şi magnetooptice) difuzia combinată polifotonică a luminii, tranziţiile optice şi nonradioative în cristale laser dopate cu ioni de pământuri rare. A condus activitatea ştiinţifică a circa 40 de doctoranzi, dintre care 22 au susţinut teza de doctor şi 4 – de doctor habilitat. A decedat la 10 martie 1990.

Dupa ce a fost numit şef al Catedrei Fizica Teoretică (1953), Iurii Perlin a iniţiat o serie de investigaţii ştiinţifice, punând bazele direcţiilor principale de dezvoltare a teoriei fizicii corpului solid. Generaţiile de specialişti în domeniul fizicii teoretice datorează mult straduinţelor depuse de Iurii Perlin în pregătirea doctoranzilor, fapt care a contribuit in mod decisiv la intemeierea Şcolii de Fizică Teoretică în Republica Moldova. În calitate de şef al Catedrei Fizica Teoretică (1953-1988) Iurii Perlin a desfăşurat o activitate prodigioasă.

Iurii Perlin aparţine renumitei pleiade de fizicieni teoreticieni care au pus bazele teoriei moderne a corpului solid. Descoperirea generatorilor cuantici de tip laser a constituit punctul culminant în creaţia ştiinţifică a lui Iurii Perlin. Împreună cu discipolii săi, a propus modelul centrului de impurităţi cu rază mică, bazat pe teoria multielectronică a câmpului cristalin la care se lua în considerare dispersia oscilaţiilor cristaline.

În perioada anilor 1988-1994 în fruntea catedrei au fost:

  • Şmelev Ghenadii M., profesor universitar, doctor habilitat, şef al catedrei în perioada 1988-1989 (1-an), a predat cursurile: “Electrodinamica” şi “Fizica statistică cuantică”;
  • Gamurari Visarion I., profesor universitar, doctor habilitat, şef al catedrei în perioada 1990-1991 (1,5-ani);
  • Cojocari Dumitru I., doctor, conferenţiar universitar, şef al catedrei în perioada 1992-1993 (2-ani), a predat cursurile: “Mecanica cuantică” şi “Fizica statistică cuantică”.

Din anul 1994 până în decembrie 2011 catedra a fost condusă de profesorul universitar V.Gamurari. Visarion Gamurari s-a născut la 13 septembrie 1943 în satul Vascauţi, raionul Floreşti. Absolveşte în 1965 Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Fizica Teoretică. Activează la Universitatea de Stat din Moldova din 1965, urcând toate treptele ierarhice: din 1988 pâna în 1996 – decan al Facultăţii de Fizică, iar din 1996 – şef al catedrei Fizica Teoretică. În anul 1969 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema “Procese de relaxare în impurităţi de pamanturi rare”, iar în 1993 – teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice “Stările electronice şi vibrionice ale clusterilor polielectronici cu valeta mixtă. Deţine gradele didactico-ştiinţifice de doctor habilitat, profesor universitar. A publicat peste 200 lucrări ştiinţifice cu referinţă la: efectele electron-fonon; procesele de relaxare în impurităţi de pământuri rare, fizica clusterilor cu valenta mixtă, aspectele teoretice ale proprietăţilor magnetice, transferul mono- si bielectronic. A fost conducator la 5 teze de doctor şi 1 teză de doctor habilitat. Pentru succese remarcabile în domeniul de activitate a fost decorat cu medalia “Meritul Civic”. A decedat la 13 decembrie 2011.

Catedra “Fizica teoretică” este unica catedră de agest gen din Republica Moldova, care efectuează specializarea în fizica teoretică la masterat şi doctorat, iar cercetările ştiinţifice efectuate de colaboratorii noştri – 2 academicieni ai A.Ş.M., 3 doctori habilitaţi, profesori universitari şi 5 doctori conferenţiari universitari, printre care laureaţi ai Premiului de Stat şi Premiului Naţional pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii – sunt bine cunoscute atât în ţară, cât şi departe peste hotarele ei. Colaboratorii Catedrei sunt invitaţi pentru predarea cursurilor şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice în universităţi din Belgia, Italia, Germania, Marea Britanie, Japonia, S.U.A., ei sunt posesori ai granturilor Soros (1994), Phantoms (1997-1999), Copernicus (1999-2000), CRDF (2000-2002), JSPS (2000-2002), Royal Society (2003), Fondazione CRT (2004), grantului instituţional 06.408.036-F (2005-2010) etc. În baza cercetărilor proprii efectuate, recent au fost introduse la Catedră o serie de cursuri speciale moderne, cum ar fi „Teoria supraconductibilităţii”, „Computere cuantice”, „Metode numerice aproximative în fizică”, „Teoria stării condensate” ş.a. Fiind unica catedră din republică în domeniul fizicii teoretice, sunt pregătiţi specialişti pentru activitatea pedagogică, de cercetare ştiinţifică, de proiectare-experimentare şi de producere, iar absolvenţii ei lucrează în diverse domenii ale economiei naţionale şi în sfera de cercetare-dezvoltare. În primul rând, îi avem în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institutele de cercetări ştiinţifice ale A.Ş.M., în cadrul diferitor ministere, ambasade străine în R.M. etc.

Școala Perlin

Catedra Fizica Teoretică a USM este unica catedră din Moldova care formează specialişti în această direcţie. Absolvenţi care s-au specializat în domeniul fizicii teoretice pot fi intalniţi în diferite domenii ale economiei naţionale. Continuând tradiţiile şi ţinând cont de necesitatea în specialişti pregătiţi multilateral, la catedră sunt iniţiate cursuri ce ţin de domeniul inteligenţei artificiale Fuzzy logică aplicativă, care prezintă interes pentru specialişti din diferite domenii: Informatica şi computere cuantice – pentru evidenţierea paralelismului clasico-cuantic în informatică şi computere; Biofizica şi Bioinformatica – pentru studierea unor probleme fundamentale ale biologiei contemporane la nivel molecular şi cellular etc.
În ianuarie 2012 Dr.conf. Denis Nica a fost numit şef al Catedrei Fizica Teoretică.

Școala Perlin

Spectrul de activitate al absolvenţilor Catedrei s-a lărgit în ultimii ani în legătură cu computerizarea şi introducerea elementelor de programare în cursurile speciale, precum şi a unor cursuri noi care se adresează problemelor actuale din fizică. Astfel absolvenţii Catedrei cunosc profund atât bazele disciplinelor teoretice de profil şi de specializare, cât şi tehnologiile contemporane computerizate de prelucrare a informaţiei, limbajele algoritmice, metodele de modelare matematică şi computaţională a proceselor fizice. E necesar de menţionat, că ecuaţiile care descriu procesele fizice, chimice, biologice, economice şi chiar sociale au aceeaşi formă şi se soluţionează prin aceleaşi metode. Ca urmare, un fizician teoretician bine instruit se poate manifesta practic în orice domeniu de activitate.

Lista colaboratorilor

 

Nr

Numele, prenumele

Funcţia didactică şi gradul ştiinţific

Discipline predate  în domeniul

Specialitatea

e-mail

1

Nica Denis

15.04.1979

Sef.cat.,dr.,conf.univ.

Stiinte fizice, TI

01.04.02

dlnika@yahoo.com

2

Paladi Florentin

26.07.71

Prorector, dr.hab.,prof.univ

St. fiz.-mat., Tehn.Inf.

01.04.02,

09.00.08

fpaladi@yahoo.com
3

Barsuc Alexandr

20.03.44

dr.hab.,prof.univ.

St. fizico-matematice

01.02.04

barsuk@usm.md

4

Geru  Ion

08.12.37

dr.hab.,m-c, prof.univ.

Stiinte fizice

01.04.07

ionger11@gmail.com

5

Duşciac Viorel

02.01.51

dr.,conf.univ.

Stiinte fizice

01.04.10

vdusciac@mail.md

6

Lozovanu Petru

27.10.54

dr.,conf.univ.

Stiinte fizice

Ştiinţe exacte

p_lozovanu@yahoo.com

7

 Ţurcan Gheorghe

10.03.53

dr.,conf.univ. 

 Stiinte fizice

 01.04.10

gh_turcanu@mail.ru 

8

Coval Andrei

04.03.47

dr.,conf.univ.

Stiinte fizico-matemat.

01.04.10

andrcoval@mail.ru

9

 

Ciobu Victor

03.09.68

dr.,conf.univ.

St. fiz.-mat., Tehn.Inf.

121.03

vciobu@gmail.com

10

 

Gurău Virginia

03.10.65

dr.,conf.univ

Stiinte fizice St. inginreşti

01.04.02

virginia_gurau@yahoo.com

11

Curlicovschi Alisa

18.09.82

magistru, lect.sup.

St. Fiz.-mat., Tehn.Inf.

Ingin. şi activ.ingin.

alisa_curlicovschi@yahoo.com

12

Gaiu Nicolae

04.10.1964

lector

St. fiz.-mat., St. inginreşti

Fizica

nic_gaiu@mail.ru

13

Isacova Calina

30.12.83

magistru, lector

St. fiz.-mat., Tehn.Inf.

Ingin. şi activ.ingin

isacova.calina@gmail.com

14

Vatavu Sergiu

          08.09.77

dr. conf. cercet.

St. fiz.-mat.

01.04.10

savatavu@yahoo.com

15

Eni Natalia

06.10.75

magistru, lector

Tehnologii Informaţion.

Ingin. şi activ.ingin.

nataeni@gmail.com

16

Moşneaga Alisa

29.06.89

magistru, lector

Stiinte inginreşti

Ingin. şi activ.ingin.

    alisa.mosneaga@mail.ru
17 Primac Vladimir               magistru, lector Tehnologii Informaţionale Ingin. şi activ.ingin vosaprim@gmail.com
18

Nistiriuc Serghei

17.09.1980

magistru, lector Tehnologii Informaţionale Ingin. şi activ.ingin. nistiriuc@yahoo.com
19

Ichim Valentina

           03.04.89

magistru, asistent  Tehnologii Informaţionale  Ingin. şi activ.ingin. 

ivria89@gmail.com

 

 

Lista lecţiilor cu acces public (sem. 1 / 2014-15)

 

Nr Profesor Curs Anul/
Specialitatea
Data Perechea/
Ora
Aud
1.

Barsuc Alexandr

Metode numerice de calcul /lab/

II / TI rus

20.10.14 II / 09.35 247/4
2.

Nica Denis

Metodologia programării orientate pe obiecte

I / Mast. TIM

20.10.14 VII/ 17.30

228/4

3.

Ciobu Victor

Baze de date și algoritmi /curs/

II / TI

24.10.14 II / 09.35 236/4
4.

Paladi Florentin

Bazele calcului vectorial și tensorial /curs/

I / F,C,A,EN,MT,TI,IMC

22.10.14 II imp / 11.10

404/4

5. Dușciac Viorel Fizica generală /curs/ I /Chimie 28.11.14 II/ 09.35 401/4
6. Țurcan Gheorghe Didactica fizicii /curs/ III/ Fizica 06.11.14 I /08.00 332/4
7. Lozovanu Petru Astronomia generală III/ Fizica 07.11.14 II/ 09.35 249/4
8. Geru Ion Mecanica cuantică /curs/ III/ Fizica 24.11.14 II/ 09.35 329/4
9. Canțer Valeriu Nanomateriale și nanotehnologii /curs/ II/Mast.FISC 21.11.14 VII/ 17.30 AȘ IIEN/118
10. Eni Natalia Limbaje de programare /SQL/lab/ III/TI rom 24.10.14 IV/12.45 236/4

 

Ciclul I

Domeniul general de studiu (codul şi denumirea) — 44 Stiinte exacte
Domeniul de formare profesională — 441 Fizica
Specialitatea — 441.1. Fizica
Numărul total de credite de studiu — 180
Titlul obţinut — licentiat în stiinte exacte
Baza admiterii — diploma de bacalaureat
Forma de organizare a învăţămîntului — cu frecventa la zi

Conținutul planului de învățămînt

Cod Modulul / disciplina Total ore Inclusiv Numarul de ore pe saptamîna Forma de evaluare Numar de credite
Contact direct Lucru indivi-dual Curs Seminarii Laborator
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Anul I

G01O001

Tehnologii informationale de comunicatii

150

75

75

1

 

4

ex

5

G01O002

Limba straina

120

60

60

 

4

 

ex

4

F01O003

Fizica generala I: Mecanica. Fizica moleculara

180

90

90

2

2

2

ex

6

F01O004

Modul: Matematica superioara
(Algebra superioara, Geometria analitica)

180

90

90

3

3

 

ex

6

F01O005

Analiza matematica 1

150

90

60

2

4

 

ex

5

U01O006

Filozofia

120

45

75

2

1

 

ex

4

G01O007

Educatia fizica

30

30

 

2

 

col

G02O008

Limba straina

120

60

60

 

4

 

ex

4

F02O009

Bazele informaticii

150

75

75

2

 

3

ex

5

F02O010

Fizica generala II: Electricitate si magnetism

180

90

90

2

2

2

ex

6

F02O011

Modul: Calculul integral si ecuatii diferentiale
(Analiza matematica II, Ecuatii diferentiale)

150

75

75

2

3

 

ex

5

F02O012

Fizica generala III: Fizica moleculara

180

90

90

2

2

2

ex

6

U02O013

Astronomia

120

60

60

2

2

 

ex

4

G02O014

Educatia fizica

30

30

   

2

 

col

Total Anul I 1860 960 900 20 31 13   60
Anul II

F03O015

Fizica generala IV: Optica

120

90

30

2

2

2

ex

4

S03O116

Radioelectronica

120

60

60

2

 

2

ex

4

S03O117

Modul: Fizica teoretica 1.
(Mecanica teoretica, Met. fizicii matematice)

120

90

30

4

2

 

ex

4

S03A118
S03A119

PO1*: Introducerea în specialitate
PO2*: Teoria grupurilor

120

75

45

4

 

1

ex

4

U03O020

 

Modul socio-uman
(Protectia proprietatii intelectuale, Structuri politice în statele europene)

180

75

105

3

2

 

ex

6

M03A121
S03A122

Psihologie
Metode moderne de studiu structurii corpului solid

180

60

120

2

2

 

ex

6

 

Practica de initiere în specialitate

60

 

60

     

col

2

F04O023

Fizica generala V:Fiz. atomului si nucleului

150

90

60

2

2

2

ex

5

S04O124

Fizica teoretica II: Electrodinamica

90

60

30

2

2

 

ex

3

S04A125
S04A126

PO1*: Tehnologia semiconductoarelor
PO2*: Analiza complexa

150

90

60

4

 

2

ex

5

S04A127
S04A128

PO1*: Fizica dielectricilor
PO2*: Fizica starii solide

90

60

30

2

 

2

ex

3

S04A129
S04A130

PO1*: Programarea cu prezentarea grafica
PO2*: Metode numerice în probleme de fizica

150

90

60

3

 

3

ex

5

M04A131
S04A132

Pedagogia
Fundamentele chimiei

180

60

120

2

2

 

ex

6

 

Practica de specialitate

90

 

90

     

ex

3

Total Anul II 1800 900 900 32 1414 60

Anul III

M05A133
S05A134

Didactica fizicii
Biofizica

180

90

90

4

 

2

ex

6

S05O135

Modul: Fizica teoretica III
(Mecanica cuantica, Termodinamica)

150

90

60

4

2

 

ex

5

S05A136
S05A137

PO1*: Bazele spectroscopiei
PO2*: Teoria proceselor de cristalizare

120

75

45

4

 

1

ex

4

S05A138
S05A139

PO1*: Proprietatile fotoelectrice ale semiconductoarelor
PO2*: Simularea problemelor fizice la calculator

120

75

45

2

1

2

ex

4

S05A140
S05A141

PO1*: Teoria electronica a semiconductoarelor
PO2*: Fizica statistica

150

75

75

2

1

2

ex

5

S05A142
S05A143

PO1*: Fenomenele de contact
PO2*: Rezonanta magnetica

120

45

75

2

 

1

ex

4

 

Practica productie (Documentare stiintifica)

60

 

60

     

ex

2

M06A144
S06A145

Etica profesionala
Teoria relativitatii

60

28

32

2

2

 

ex

2

S06O146

Dispozitivele pe baza corpului solid

120

56

64

5

 

3

ex

4

S06A147
S06A148

PO1*: Dispozitive optoelectronice
PO2*: Teoria câmpului

120

56

64

4

2

2

ex

4

S06A149
S06A150

PO1*: Prelucrarea datelor experimentale
PO2*: Problema valorilor proprii si computere cuantice

90

28

62

2

2

 

ex

3

U06A051

Istoria fizicii

120

42

78

3

3

 

ex

4

 

Practica de licenta

240

 

240

     

col

8

 

Examenul de licenta

150

 

150

       

5

Total Anul III 1800 660 1140 34 11 15   60
Total 5460 2520 2940 1162 798 560   180

 

 

Stagiile de practica

 

Nr. d/o

Stagiile de practica

Sem.

Saptamîni

ore

Perioada

Numar de credite

1

Practica de initiere

3

2

60

pe parc.sem.

2

2.

Practica de specialitate

4

3

90

pe parc.sem.

3

3.

Practica de specialitate

 

5

2

60

pe parc.sem.

2

4.

Practica de licenta

 

4

240

mai

8

 

Total

 

11

450

 

15

 

 

Examenul de licenta

 

Nr. d/o

Examenul de licenta

Perioada

1

Examenul la disciplinele fundamentale: Fizica generala

iunie

2

Examenul la disciplinele de specialitate: Fizica teoretica/ Ingineria si fizica semiconductorilor

iunie

3

Sustinerea tezei de licenta

iunie

 

Ciclul II

Domeniul general de studiu (codul şi denumirea) — 44 Stiinte exacte
Program de masterat — Fizica teoretica (MC)
Numărul total de credite de studiu — 120
Titlul obţinut — master în stiinte exacte
Forma de organizare a învăţămîntului — cu frecventa la zi

Conținutul planului de învățămînt

Cod

Modulul / disciplina

Total ore

Inclusiv

Numarul de ore pe saptamâna

Forma de evaluare

Numar de credite

Contact direct

Lucru indivi-dual

Curs

Seminarii

Laborator

Anul I

Semestrul I

S01O101

Computere cuantice (8 sapt)

150

48

102

3

3

 

Ex

5

S01A102

 

S01A103

Modul: Proprietatile corpurilor solizi

(Teoria corpului solid 2. Luminescenta.) (8 sapt)

Fenomenele de neechilibru

300

80

220

8

2

 

 

Ex

10

F01O004

Mecanica cuantica a sistemelor compozite (7sapt)

150

42

108

3

3

 

Ex

5

F01O005

Analiza spectrala (7 sapt)

300

70

230

4

2

4

Ex

10

Total

900

240

660

11/7

5/5

0/4

 

30

Semestrul II

S02A106

S02A107

Fizica semiconductoarelor neordonati (7 sapt)

Analiza numerica si modelarae proceselor fizice

150

35

115

3

2

 

Ex

5

F02O008

Bazele optoelectronicii cuantice si opticii neliniare

(7 sapt)

150

49

101

5

2

 

Ex

5

F02O009

Istoria si metodologia cercetarii stiintelor fizice

(7 sapt)

150

28

122

2

2

 

Ex

 

F02O010

Electrodinamica mediilor continui (8 sapt)

150

48

102

3

3

 

Ex

5

S02O111

Microelectronica (8 sapt)

300

80

220

5

5

 

Ex

10

Total

900

240

660

10/8

6/8

   

30

Total Anul I

1800

480

1320

271

181

28

 

60

Anul II

Semestrul III

S03O112

Nanomateriale si nanotehnologii

150

40

110

2

2

 

Ex

5

S03A113

S03A114

Conversia fotovoltaica a energiei solare.

Conversia termoelectrica a energiei solare

150

40

110

2

1

1

Ex

5

F03O015

Modul : Termodinamica si statistica (Termodinamica sistemelor compuse. Teoria statistico-cuantica a cîmpurilor)

300

80

220

4

4

 

Ex

10

 

Practica de specialitate (5 sapt)

300

 

300

     

Ex

10

Total Sem. III

900

160

740

8

7

1

 

30

Semestrul IV

 

Teza de master

900

 

900

     

Ex

30

TOTAL ANUL II

1800

160

1640

90

60

10

 

60

TOTAL

3600

640

2960

361

241

38

 

120

                     

 

Discipline la libera alegere – Modulul psiho-pedagogic

Nr

Modulul / disciplina

Total ore

Sem.

Forma de evaluare

Numar de credite

1.

Psihopedagogia universitara

150

2

Ex.

5

2.

Didactica învatamîntului superior

150

3

Ex.

5

 

Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Nr.

Semestrul

Durata semestrului, saptamîni

Stagiile de practica, saptamîni

Sesiunea de examenare, saptamîni

Evaluare finala

Vacantele

 

1.

I

15 saptamîni

2 saptamîni

Ex.

3 sapt.

2.

II

15 saptamîni

4 saptamîni

Ex.

14 sapt.

3.

III

10 saptamîni

5 saptamîni

2 saptamîni

Ex., practica

3 sapt.

4.

IV

15 saptamîni

2 saptamîni

Teza de master

 

 

DIRECŢIILE DE CERCETARE ALE CATEDREI ŞI PLANUL LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
PENTRU ANUL 2012

 

Tema 1. Metodele teoretice și computaționale în fizica cuantică.

Perioada în deplinirii: 02.01.2012 – 31.12.2014

Denumirea etapului

Realizatorii

Început / Sfîrșit

Rezultatele preconizate

Etapa 1.2.
Perfecționarea modelului matematic de unificare a informaticii tradiționale și cuantice in spațiul Hilbert discret.

Dr. V. Enachi,

Masterand N. Munteanu

01.01.2012-31.12.2012

Se va cerceta reprezentarea matriceală in spațiul Hilbert discret a biților si q-biților, inclusiv a dispozitivelor digitale tradiționale și cuantice. Va fi cercetată posibilitatea obținerii ecuației generale a computerului.

Tema 2. Proprietățile cinetice și termoelectrice ale structurilor nanodimensionale.

Perioada îndeplinirii: 02.01.2012 – 31.12.2014

Etapa 1.1. Analiza generală a problemei de răspîndire a undelor elastice în nanostructuri în cadrul modelului continual cu dimensiuni finite și modelului molecular-dinamic Face-centered cubic cell.

Dr.h. A. Barsuc,
Dr. D. Nica
A. Curlicovschi,
D.Crîșmari,
C.Isacova, A.Ascherov;
A.Cocemasov,

2 studenți

01.01.2012-31.12.2012

In formă generală va fi analizată propagarea undelor elastice în nanostructuri prin metoda discretizării ecuațiilor dinamice din teoria elasticității. Vor fi efectuate calculele spectrelor energetice ale fononilor acustici în structuri concrete și analiza comparativă și asimptotică a soluțiilor obținute și soluțiilor obținute în cadrul modelului molecular-dinamic Face centered cubic cell al oscilațiilor rețelelor cristaline ori modelului continual tradițional.

Etapa 1.3.
Calculul timpului mediu de relaxare la tranziții de fază de speța întîi.

Dr.h. F. Paladi,
Dr.h. A.Barsuc,

Masterand
Gh.Gubceac

2 studenți

01.01.2012-31.12.2012

Prin metode generale vor fi studiate diferite scenarii de transiții de faze in presența stării metastabile intermediare.

Vor fi cercetate bifurcațiile stărilor de echilibru și stabilitatea lor. Modelul cinetic se bazează pe potențialul de tip Landau și implică un parametru de ordine și trei parametri de control, fiind dezvoltat pentru a studia tranzițiile de fază în prezența unei stări metastabile intermediare. Soluțiile analitice generale și analiza stabilității lor, precum și realizarea diferitor scenarii de tranziție în întregul plan parametric, împărțit în trei sau patru regiuni, care admit un număr diferit de soluții distincte fizic acceptabile, vor fi analizate. Va fi calculat timpul mediu de tranziție. În special, rezultatele vor fi comparate cu modelul generic al dinamicii tranziției intrinseci, atunci când potențialul cinetic, de exemlu, conține un coeficient unitar de asimetrie. Reprezentările asimptotice pentru întregul set de parametri vor fi, de asemenea, obținute și analizate.

Etapa 1.4. 
Calcularea și analiza dependențelor coeficientului de absorbție a luminii de către purtătorii de sarcină liberi în funcție de energia Fermi.

Dr. V. Dușciac,

Masterandă S.Andronic

02.01.2012-31.12.2012

Va fi calculat numeric coeficientul de absorbție a radiației infraroșii de către purtătorii de sarcină liberi. Se vor obține și analiza dependențele coeficientului de absorbție în funcție de energia Fermi.