Conducerea Facultății de Fizică și Inginerie este reprezentată prin:

  • Consiliul Facultății de Fizică și inginerie
  • Biroul Consiliului Facultății de Fizică și inginerie
  • Decanatul Facultății de Fizică și inginerie (Decan, Prodecan)
  • Comisia de Asigurare a Calității

 

  1. Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, ales pentru un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilordidactice în instituţiile de învățământ superior din Republica Moldova (2010) și Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova (2015). Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii: determină strategia dezvoltării Facultăţii corelată la planul strategic al Universităţii; aprobă planul strategic al Facultăţii; coordonează și monitorizează procesul de asigurare a calității procesului didactic la Facultate; propune pentru aprobare Senatului Universităţii modificări în structura Facultăţii; propune, în conformitate cu legislaţia în vigoare, candidaturi pentru ocuparea postului de rector al USM şi de decan al Facultăţii; examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învăţământ pe specialităţi și programe de master, curricula pentru unităţile de curs/module; examinează și propune spre aprobare Senatului USM deschiderea unor specialități noi pentru studii superioare de licență, ciclul I şi programe pentru studiile superioare de master, ciclul II; analizează rezultatele evaluărilor finale (din cadrul sesiunilor, stagiilor de practică etc.);  examinează problemele cu privire la dinamica contingentului de studenţi (promovarea, restabilirea, transferul de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua specialitate etc.); evaluează rezultatele examenului de licenţă, ale susţinerii tezelor de master şi le propune Senatului pentru aprobare; anual, aprobă raportul decanului cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a Facultăţii, care este analizat de către Consiliul Calității USM și prezentat spre aprobare Rectorului;  realizează alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
  2. În perioadele dintre şedinţele Consiliului Facultăţii conducerea operativă este efectuată de Biroul Facultăţii. Biroul Facultăţii are următoarele atribuţii: implementează hotărârile Consiliului Facultăţii şi ia hotărâri privind problemele curente, în perioada dintre şedinţele Consiliului Facultăţii; coordonează desfăşurarea şedinţelor Consiliului;  asigură conducerea curentă a Facultăţii; convoacă şedinţele extraordinare ale Consiliului Facultății;  se implică în elaborarea strategiei de dezvoltare a Facultăţii;  coordonează buna desfăşurare a procesului didactic de la Facultate; se implică în rezolvarea problemelor sociale ale studenţilor și profesorilor.
  3. Comisia de Asigurare a Calității este un organ consultativ al Consiliului Facultății care asigură calitatea procesului didactic în cadrul Facultății. Comisia de Asigurare a Calității are următoarele atribuții: aplică politica USM în domeniul asigurării calității procesului didactic; implementează hotărârile Consiliului Facultăţii cu privire la asigurarea calității studiilor la specialități; coordonează, monitorizează și evaluează sistemul de asigurare a calității la Facultate.
  4. Decanul realizează conducerea executivă a Facultăţii și are următoarele atribuţii: administrează activităţile Facultăţii; activează în numele Facultăţii, reprezentând-o atât în cadrul instituţiei, cât şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;  se subordonează nemijlocit rectorului USM şi/sau, prin delegare, prorectorilor în domenii de activitate; conduce şedinţele Consiliului Facultăţii, Biroului Facultăţii şi asigură executarea hotărârilor adoptate; organizează, coordonează şi supraveghează realizarea procesului de studii şi de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii; se implică în elaborarea planurilor de învățământ, în colaborare cu departamentele de specialitate;  aprobă planurile individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor Facultăţii (departamente, laboratoare/centre, etc.); monitorizează activitatea de mobilitate academică a studenţilor; monitorizează contingentul de studenţi în cadrul Facultăţii;  monitorizează achitarea taxelor de studii de către studenți;  stabilește parteneriate didactice, științifice și educaționale cu instituții similare și asigură eficiența acestora pe domeniile: didactic, științific și extracurricular; creează la Facultate un mediu educațional prin organizarea activităților extracurriculare a studenţilor; supraveghează activităţile de acordare a burselor pentru studenţi şi de repartizare a locurilor în căminele studenţeşti;  este responsabil de asigurarea informării studenților privitor la oportunitățile de plasare în câmpul muncii a tinerilor specialişti, absolvenţi ai Facultăţii;  propune rectorului pentru desemnare sau destituire candidaturi la postul de prodecan;  determină şi repartizează atribuţiile între prodecani;  prezintă Consiliului Facultăţii şi Senatului USM raportul cu privire la activitatea anuală a Facultăţii;  este responsabil de menținerea în ordine, conform cerinţelor, a documentaţiei de la decanat;  este responsabil de disciplina de muncă a personalului facultății; este responsabil de organizarea și desfășurarea admiterii la Facultate; este membru al Comisiei de plasare în câmpul muncii a absolvenţilor Facultăţii;  este responsabil de buna funcționare a Facultății în baza legislaţiei în vigoare; exercită şi alte atribuţii, potrivit legislaţiei în vigoare şi reglementărilor instituţionale interne ale USM. 
  5. Prodecanul face parte din Biroul Facultăţii şi de rând cu decanul şi sub conducerea acestuia, realizează conducerea operativă a Facultăţii, în perioada dintre şedinţele Consiliului Facultăţii. Prodecanul are următoarele atribuţii generale: împreună cu decanul realizează managementul Facultăţii; se subordonează nemijlocit decanului; în cazul când este vice-preşedinte al Consiliului Facultăţii, în lipsa decanului conduce şedinţele Consiliului Facultăţii; coordonează şi monitorizează procesul de studii de la Facultate;  monitorizează dinamica contingentului de studenţi;  monitorizează disciplina de muncă a cadrelor didactice şi disciplina de studii a studenţilor; realizează managementul informaţiei la nivelul grupelor academice;  monitorizează activitatea tutorilor grupelor academice; se implică în rezolvarea problemelor logistice cu care se confruntă studenţii;  împreună cu decanul, este responsabil de menţinerea în ordine, conform cerinţelor, a documentației de la decanat.
  6. Şeful de departament realizează conducerea operativă a departamentului.
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved